“Bền vững cơ bản là việc khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.”
– Charlotte Ersboll, Novo Nordisk.

Dưới đây là tổng hợp các công cụ và tài liệu của UNICEF dành cho doanh nghiệp, để giúp doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững, tăng cường trách nhiệm với trẻ em.
 
  1. Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp
  • Cam kết chính sách: Lồng ghép quyền trẻ em vào trong các chính sách của công ty
  • Đánh giá và điều chỉnh: Đánh giá quá trình thực hiện và tìm ra những điểm cần được cải thiện
  • Báo cáo: Báo cáo quá trình thực hiện
  • Workbook: Tóm tắt hướng dẫn dựa trên các công cụ của UNICEF hỗ trợ việc thực hiện Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh
Tài liệu:  
  1. Gắn kết các bên liên quan
 
  1. Tài liệu dành cho từng ngành
Ngành may mặc và giày dép: Tác động của ngành may mặc và giày dép đến trẻ em Việt Nam

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông:  
  1. Tài liệu chuyên ngành
 
  1. Tài liệu truyền thông gia tăng nhận thức và thay đổi hành động (hợp tác cùng khối tư nhân tại Việt Nam)