Ảnh hoạt động

Diễn đàn CRBP ngày 16/4/2019

Nhằm giúp các doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền trẻ em, #VCCI cùng #UNICEF đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp: Chia sẻ các thực hành tốt về thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh” tại TP. HCM vào ngày 16/4/2019.