• Tên dự án: Thúc đẩy Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh (CRBP) trong doanh nghiệp tại Việt Nam (Dự án CRBP)
  • Tên Cơ quan LHQ hỗ trợ dự án: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF)
  • Cơ quan chủ quản – Đối tác quốc gia: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
  • Cơ quan thực hiện dự án – Đối tác thực hiện quốc gia: Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (SDfofB) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
  • Đối tác đồng thực hiện: Viện nghiên cứu Quyền Con người, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  • Thời gian thực hiện dự án: 
    •  Giai đoạn 1: 2019 - 2021
    • Giai đoạn 2: 2022 - 2026
Dự án  thúc đẩy Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) trong doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi là Dự án CRBP) được xây dựng bởi SDforB/VCCI nhằmtăng cường kiến thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến trẻ em (tập trung vào Các ngành công nghiệp Da giày và Dệt may, Thông tin, Truyền thông và Công nghệ, Du lịch và Lữ hành) để tôn trọng và hỗ trợ Quyền Trẻ em như được nêu trong “Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh” (CRBP). Dự án sẽ tăng cường hơn nữa sự tham gia của các bên liên quan cùng với các bộ, cơ quan ban ngành, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tôn trọng và hỗ trợ thực hiện Quyền Trẻ em ở Việt Nam.

Trong Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP), dự án hướng tới mục đích tăng cường và thực hiện chính sách và sáng kiến của chính phủ để hỗ trợ và thúc đẩy thực hành tốt trong quá trình thực hiện và tích hợp CRBP của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Hướng dẫn thực hành của UNICEF về việc thực hiện Bình luận chung số 16 sẽ là nguồn lực để nâng cao nhận thức và vận động tới các Bộ, cơ quan có liên quan về các nghĩa vụ và thực hành của Nhà nước về Quyền Trẻ em trong kinh doanh, có thể từ các biện pháp lập pháp, chính sách, các biện pháp tăng cường phối hợp cộng tác và nâng cao nhận thức. Các công cụ của UNICEF dành cho doanh nghiệp về chính sách và quy tắc ứng xử, đánh giá tác động, báo cáo phát triển bền vững và các công cụ riêng biệt cho ngành công nghiệp sẽ được sử dụng để hướng dẫn doanh nghiệp. Việc này được dự kiến sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong kinh doanh và lồng ghép Quyền Trẻ em như là một trong những yếu tố đánh giá kinh doanh bền vững và/hoặc trong báo cáo phát triển bền vững.
Dự án này đặc biệt hướng tới  mục đích lồng ghép các vấn đề Quyền Trẻ em vào các sáng kiến VCCI/SDforB để thúc đẩy các thực hành kinh doanh có trách nhiệm, bền vững và tăng cường các đóng góp của doanh nghiệp nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ở Việt Nam. Do đó, dự án này sẽ thúc đẩy vai trò của VCCI trong việc đạt Mục tiêu 12.6 và 16.5 của NAP về Phát triển bền vững.

Mục đích của dự án là tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa VCCI, UNICEF, các mạng lưới kinh doanh như Mạng lưới Global Compact Việt Nam và VBCSD, Hiệp hội doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam, các hiệp hội ngành liên quan và các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội trong việc lên tiếng về các vấn đề Quyền Trẻ em và doanh nghiệp. 

Dự án, đồng thời sẽ nâng cao vai trò của VCCI và SDforB trong việc thúc đẩy và giám sát việc thực hiện Quyền Trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam, dẫn đến tăng các đóng góp của các doanh nghiệp hướng tới đạt được SDGs.