Doanh nghiệp, các hiệp hội kinh doanh, các đơn vị tư vấn doanh nghiệp, các cơ quan đào tạo, các tổ chức phi chính phủ, các bộ nghành nhà nước.