• Những đối tượng hưởng lợi trực tiếp: Các công ty thành viên VCCI, các doanh nghiệp trong các ngành được lựa chọn, các hiệp hội ngành và các bên có liên quan tham gia Dự án sẽ được sẽ nâng cao kiến ​​thức, năng lực và cam kết tôn trọng và hỗ trợ Quyền Trẻ em được nêu trong CRBP thông qua các hành động cụ thể. 
  • Những đối tượng hưởng lợi gián tiếp: Trẻ em đang sinh sống trên toàn quốc có thể, đặc biệt trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm tập trung của dự án, sẽ hưởng lợi từ các chính sách, sáng kiến ​​và hướng dẫn của công ty được Dự án hỗ trợ.