Ban quản lý:
  • Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Quốc gia của dự án
  • Bà Nguyễn Thị Phan Chung, Phó Giám đốc Quốc gia của dự án
  • Ông Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quyền Con người, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Cán bộ dự án:
  • Bà Lê Minh Thảo, Điều phối viên dự án
  • Bà Hoàng Thị Việt Hà, Cán bộ Tài chính, Hành chính dự án
Nhà tài trợ: UNICEF Vietnam