Mục tiêu tổng quát của dự án là thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn trọng và cam kết thực hiện quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh trong các doanh nghiệp có tác động cao đối với trẻ em theo hướng dẫn của bình luận chung số 16 của Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Ủy ban trẻ em. 

Mục tiêu tổng quát của dự án phù hợp với các kết quả và đầu ra được thống nhất giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF trong Tài liệu Chương trình Quốc gia giai đoạn 2017-2021 được nêu ra dưới đây. 

Mục tiêu cụ thể: 
  • Mục tiêu cụ thể 1: Tăng cường sự hiểu biết, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp chủ chốt có ảnh hưởng lớn đến trẻ em, tôn trọng và hỗ trợ Quyền Trẻ em ở Việt Nam. 
  • Mục tiêu cụ thể 2: Tăng cường sự tham gia của nhiều bên liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tôn trọng và hỗ trợ Quyền Trẻ em ở Việt Nam.