Tin nội bộ

Giới thiệu dự án CRBP

Dự án thúc đẩy Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) trong doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi là Dự án CRBP) được xây dựng bởi SDforB/VCCI nhằm tăng cường kiến ​​thức, năng lực và cam kết của các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến trẻ em (tập trung vào Các ngành công nghiệp Da giày và Dệt may, Thông tin, Truyền thông và Công nghệ, Du lịch và Lữ hành) để tôn trọng và hỗ trợ Quyền Trẻ em như được nêu trong “Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh” (CRBP).Dự án sẽ tăng cường hơn nữa sự tham gia của các bên liên quan cùng với các bộ, cơ quan ban ngành, các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tôn trọng và hỗ trợ thực hiện Quyền Trẻ em ở Việt Nam.