Chương trình tập huấn phòng ngừa, giảm thiểu và bảo vệ lao động trẻ trong kinh doanh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Quyền Trẻ em và Doanh nghiệp - đối tác kỹ thuật tổ chức chương trình tập huấn “Phòng ngừa, giảm thiểu và bảo vệ lao động trẻ em trong kinh doanh”

Chi tiết