Báo cáo Khảo sát việc thực hiện Quyền trẻ em (QTE) của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy QTE và các nguyên tắc kinh doanh (CRBP) trong doanh nghiệp tại Việt Nam”, được thực hiện bởi VCCI với sự hỗ trợ của UNICEF. DEPOCEN là đơn vị tiến hành đánh giá và hoàn thiện báo cáo này. Báo cáo này nhằm cung cấp cho dự án CRBP các thông tin liên quan đến tình hình hiện tại của DNVVN trong bối cảnh kinh tế chung của cả nước, các vấn đề chính liên quan đến QTE tại DNVVN, các thực hành tốt được áp dụng bởi doanh nghiệp để thực thi CRBP. Một khía cạnh quan trọng của đánh giá này chính
là việc phân tích các rào cản mà DNVVN gặp phải trong quá trình thúc đẩy CRBP để đáp ứng các yêu cầu, thông lệ quốc gia và quốc tế liên quan đến kinh doanh bền vững. Đánh giá này tập trung vào các DNVVN và chuỗi cung ứng (CUU) trong hai ngành Dệt may và Da giày (DM&DG) và Du lịch và Lữ hành (DL&LH).

Tải báo cáo:
  • Bản tiếng Việt: LINK
  • Bản tiếng Anh: LINK

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập và theo dõi chúng tôi trên Facebook tại https://www.facebook.com/CRBPproject/.