Động lực thúc đẩy quyền trẻ em

Báo cáo về việc thực hiện quyền trẻ em của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, do VCCI thực hiện dưới sự hỗ trợ từ UNICEF, cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có sản phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế có nhiều động lực hơn để thúc đẩy quyền trẻ em. Trong đó, doanh nghiệp dệt may và da giày chú ý hơn tới các vấn đề về quyền trẻ em. Bởi, doanh nghiệp ngành này phải đáp ứng những yêu cầu từ nhà nhập khẩu. Theo đó, nhiều doanh nghiệp dệt may và da giày đã áp dụng quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh trong hoạt động của mình hơn.
Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng chỉ ra doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có sản phẩm xuất khẩu ban đầu thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên điều này lại cho họ động lực để làm tốt hơn. Có thể thấy, việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đem lại sự khác biệt trong vấn đề tuân thủ quyền trẻ em và các nguyên tắc trong kinh doanh.

Scroll to Top